LT EN


Siūlomos paslaugos

Biuras savo veiklą vykdo šiomis pagrindinėmis kryptimis:

 • Planuojamos ir vykdomos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas;
 • Planuojamos ir vykdomos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas;
 • Planuojamos ir vykdomos ūkinės veiklos oro cheminės taršos bei triukšmo modeliavimas;
 • Aplinkos poveikio žmogaus sveikatai veiksnių vertinimas, apimant triukšmo, cheminės bei biologinės taršos, radiacijos ir kt. veiksnių įtaką visuomeninei sveikatai;
 • Konsultacijos, vykdant visuomenės sveikatos stebėseną (monitoringą);
 • Būsto poveikio sveikatai tyrimas;
 • Konsultacijos sertifikuojant ir licencijuojant potencialiai sveikatai grėsmingus produktus ir sritis;

Rengiame ir teikiame derinimui atsakingoms institucijoms šiuos aplinkosauginius dokumentus:

 • Paraiškas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimams (TIPK) gauti, atnaujinti ir koreguoti.
 

Kokybės užtikrinimas

Poveikio vertinimo kokybės garantas – Pasaulinės Sveikatos Organizacijos aprobuota bei tarptautiniu lygiu pripažinta efektyvi vertinimo metodika. Visų vertinimo tyrimų sudedamoji dalis – kokybės valdymo programa. Esminis kokybės užtikrinimo aspektas – periodinis duomenų vertinimas. Potencialios klaidos valdomos, tenkinant kokybės valdymo protokolų reikalavimus. Konsultacijų ir tyrimų kompetencija apima šias ekspertų grupes: statistikai, fizikai, chemikai, psichologai, alergologai, psichiatrai, apklausų metodologai, sociologai, gerontologai, nelaimingų atsitikimų tyrėjai, architektai, energetikai bei kitų sričių specialistai. Ekspertinę paramą teikia Lietuvoje bei užsienyje reziduojantys ekspertai. Esant poreikiui, ypač vykdant alternatyvias ekspertizes, pasitelkiama tarptautinių ekspertizės tinklų parama. Statistinių duomenų analizė vykdoma, naudojant specializuotą statistinių duomenų apdorojimo programinę įrangą. Įstatyminė bazė, kuria remiantis vykdoma visuomeninės sveikatos vertinimo veikla:

 • ES programos,
 • Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas,
 • Visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) įstatymas,
 • Lietuvos būsto strategija,
 • Lietuvos respublikos statybos įstatymas,
 • Viešojo administravimo įstatymas,
 • Vietos savivaldos įstatymas,
 • Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo pakeitimo įstatymas,
 • Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymai,
 • Techninių reikalavimų statybos reglamentas,
 • Kiti ES ir LR teisės aktai.

 

Copyright © 2003-2018 by RACHEL all rights reserved. Sprendimas: www.nerijus.info