LT EN

Poveikio aplinkai/visuomenės sveikatai vertinimas

Poveikio aplinkai vertinimas - tai konkrečios planuojamos ūkinės veiklos potencialaus poveikio aplinkai numatymo, apibūdinimo ir įvertinimo procesas, kurio pagrindinis tikslas yra užtikrinti, kad atsakinga institucija (Aplinkos ministerijos, regionų aplinkos apsaugos departamentai bei Aplinkos apsaugos agentūra), priimanti sprendimą dėl veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje, disponuotų informacija apie galimą reikšmingą tos veiklos poveikį aplinkai ir šio poveikio sumažinimo galimybes, bei būtų susipažinusi su visuomenės nuomone.

Pagal „Poveikio aplinkai vertinimo vadovą“ pagrindiniai poveikio aplinkai vertinimo tikslai yra:

 • Nustatyti, apibūdinti ir įvertinti galimą tiesioginį ir netiesioginį planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai ir užtikrinti, kad į aplinkos apsaugos aspektus bus atsižvelgta iki šios veiklos vykdymo pradžios;
 • Pateikti su ūkine veikla susijusią informaciją visiems PAV proceso dalyviams;
 • Numatyti planuojamos ūkinės veiklos alternatyvas bei sudaryti prielaidas tinkamiausiai alternatyvai parinkti;
 • Nustatyti, ar planuojama ūkinė veikla, įvertinus jos pobūdį ir poveikį aplinkai, leistina pasirinktoje vietoje;
 • Numatyti galimo neigiamo poveikio išvengimo, sumažinimo, atkūrimo ar kompensavimo priemones bei jų įgyvendinimą.

Lietuvoje poveikio aplinkai vertinimas (PAV) atliekamas vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, reglamentuojančiu poveikio aplinkai vertinimo procesą bei jo dalyvių tarpusavio santykius.

 

Planuojamos ūkinės veiklos PAV proceso pagrindinės procedūros:

 • Atranka;
 • Atsakingos institucijos atrankos išvada;
 • Pranešimas visuomenei apie poveikio aplinkai privalomą vertinimą arba atrankos išvadą;
 • PAV programa;
 • PAV subjektų išvados dėl programos;
 • PAV programos tvirtinimas;
 • PAV ataskaita;
 • Visuomenės supažindinimas su PAV ataskaita;
 • PAV subjektų išvados dėl ataskaitos;
 • Atsakingos institucijos sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių;
 • Visuomenės informavimas apie priimtą sprendimą.

UAB "R.A.C.H.E.L. Consulting" naudojasi visa eile chemikų, biologų ir kitų mokslininkų paslaugomis. Kai kuriose situacijose, kaip sandūroje tarp aplinkos poveikio visuomenės sveikatai ir atitinkamo visuomenės atsako ar politikos, tuomet UAB "R.A.C.H.E.L. Consulting" naudojasi statistikų, architektų, ekonomistų bei socialinių mokslų specialistų (psichologai, psichiatrai, sociologai) paslaugomis. Visuomenės sveikatai poveikio vertinimas vykdomas pagal nustatytus Pasaulinės sveikatos organizacijos (World Health Organization) protokolus ir yra pagrindinė UAB "R.A.C.H.E.L. Consulting" veikla.

UAB "R.A.C.H.E.L. Consulting" dirbantys ekspertai turi didelės patirties ruošiant aplinkos/visuomenės sveikatos įstatymus bei nuostatas, taip pat modeliuojant aplinkos sveikatos įgyvendinimo strategijas valstybinėms institucijoms.

 

Copyright © 2003-2018 by RACHEL all rights reserved. Sprendimas: www.nerijus.info